Продукти за баня

Общи условия на сайта

 

Общи условия на сайта

1. Общи условия за използване на www.PRO-bazar.com

1.1. Настоящите Общи условия регламентират отношенията между собственика на уеб сайта www.PRO-Bazar.com, фирма Проксима БГ ЕООД, и потребителите, ползващи уеб сайта и намиращия се на него онлайн магазин.  
1.2.
С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение на уеб сайта www.pro-bazar.com, с изключение на линка, сочещ към тези Общи условия, Потребителят изрично и безусловно се съглaсява с настоящите Общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

1.3. На Уеб сайта може да има линкове или реклами, които водят към други сайтове или текстове и картини, които насочват към продукти извън Уеб сайта, за които Уеб сайтът не носи никаква отговорност. Потребителят ги посещава на своя собствена отговорност и преценява разумно и отговорно предоставяната от тях информация.

2. Определения

 

В текста на Общите условия за краткост са използвани следните съкратени определения:
-“
Уеб сайт” или "Сайт" означава сайтът www.PRO-Bazar.com,  собственост на фирма "Проксима БГ" ЕООД.

-“Продавач“ и „Фирмата“ означава фирма „Проксима БГ” ЕООД.  Повече информация можете да получите в рубриката „За фирмата”.

-“Онлайн магазин“ означава виртуалният магазин на уеб сайта www.PRO-Bazar.com, където могат да бъдат закупувани стоки по Интернет.

-”Потребител“ е всяко юридическо или физическо лице, посещаващо или ползващо функционалността на уеб сайта и онлайн магазина. Правата на Потребителя са защитени съгласно Закона за защита на потребителите и Закон за защита на личните данни.

-"Индивидуална поръчка" означава поръчка на стока, която не е налична на сайта и се доставя по изрично желание и поръка на конкретния потребител, като се прилагат условията на член 55, алинея 2 точка 3 от Закона за защита на потребителите.

 

3. Стоки

3.1. Уеб сайтът предоставя на Потребителя информация за предлаганите в онлайн магазина стоки и възможност да ги закупува след регистрация, чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при стриктно спазване от страна на Потребителя на настоящите Общи условия, на всички общоприети в страната търговски практики, както и на допълнително посочените изисквания за конкретните стоки.

3.2. Онлайн магазинът предоставя основна информация за предлаганите продукти, която съдържа:

-описание на основните характеристики и изображение (когато то е на разположение) на всяка стока,

-продажната цена с включен ДДС,

-информация за начините за плащане,

-информация за цените и условията на доставка. 

3.3. Посочената информация за стоките е предоставена от производителя / доставчика и е възпроизведена на уеб сайта със старание и прецизност. Въпреки усилията ни, са възможни технически грешки или неточности, за които молим да ни извините.

3.4. Продавачът не носи отговорност за щети от какъвто и да е характер, възникнали поради неточна или невярна информация в описанията.

3.5. Продавачът не носи отговорност при неточност или невярност на посочената от производителя / доставчика информация за характеристиките на стоките.

3.6. Търговските наименования и марки са използвани с цел по-добро описание на предлаганите стоки. Правата за използването на търговската марка принадлежат на съответния производител.

3.7. Изборът на стоки от публикуваните в уеб сайта трябва да се извършва от Потребителя внимателно, разумно и с осъзнаване на личната отговорност за своя избор.

3.8. Публикуваната в уеб сайта информация, както и настоящите Общи условия, може да бъдат променяни от организаторите на уеб сайта по всяко време без предизвестие. Потребителите имат грижата да се информират за евентуални промени в Общите условия и в останалата информация в уеб сайта.

3.9. Обявените в сайта цени могат да варират в зависимост от актуални промоции и други промени. Заявена стока се таксува по цената, валидна към момента на поръчката, независимо, че впоследствие цената на същата стока може да бъде намалена или увеличена. Приложимата цена на заявена стока от Сайта е видна от бланката, която се генерира като автоматичен отговор на Потребителя от Сайта след поръчка.

3.10. Потребителят може да поръчва и стоки от чужбина, които не са налични на сайта, като индивидуална поръчка. Условията за индивидуална поръчка са указани ТУК и са неразделна част от настоящите Общи условия. Ако Потребителят не приема условията за индивидуална поръчка за доставка на стоки от чужбина, той следва да не заявява такива в Сайта. Заявяването на индивидуална поръчка свидетелства за приемане на Общите условия и в частност - условията за индивидуална поръчка, както са отразени ТУК.

 

4. Регистрация и лични данни:

4.1. Уеб сайтът може да бъде разглеждан, без да е необходима регистрация.

4.2. Регистрацията в уеб сайта е напълно доброволна и безплатна и е задължителна само за извършване на покупки чрез онлайн магазина

4.5. Регистрацията се извършва с попълване на формуляр за регистрация. При попълването му полетата със звездички за задължителни. Потребителят актуализира тези данни при всяка следваща покупка. Потребителят осигурява данните, които предоставя в процеса на регистрация, да са верни и пълни. Ако потребителят предостави неверни данни, което възпрепятства изпълнението на поръчка, уеб сайтът има право да спре незабавно и без предизвестие регистрацията на съответния потребител.

4.6. Потребителят е длъжен да полага всички грижи, които се налагат, с цел опазване на паролата си, да не предоставя на никого потребителското си име и парола, а в случай на неправомерен достъп до профила му или при вероятност от такъв достъп, незабавно да уведоми уеб сайта. С оглед сигурността на потребителското име и парола, при напускане на онлайн магазина винаги да натиска бутона за „Изход”.

 4.7. След като вече се е регистрирал, Потребителят може да влиза в създадения му в уеб сайта профил и да извършва покупки от онлайн магазина след натискане на бутона “ВХОД” и след посочване на имейла и паролата, с които се е регистрирал. 

4.8. При възникнал спор, кое лице се е обвързало с настоящите Общи условия, за страна по договора за покупко-продажба се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока. 

4.9. Уеб сайтът събира и обработва информация за своите потребители във връзка с обичайната дейност на онлайн магазина, както и за предлагане на нови стоки и услуги. Всеки потребител с приемането на Общите условия се съгласява и със събирането и обработването на личните му данни за маркетинг цели и се счита за уведомен по смисъла на Закона за защита на личните данни, че личните му данни няма да бъдат разкривани на други лица, освен когато информацията е изискана от оправомощен за това държавен орган при спазване на законоустановената процедура или има изрично съгласие от потребителя за това. 

4.10, Преди да ползвате уеб сайта, моля запознайте се Политиката за защита на личните данни на уеб сайта, която се смятат за неразделна съставна част на настоящите Общи условия. Приемайки Общите условия, Вие се съгласявате безусловно и приемате и действащата в уеб сайта Политика за защита на личните данни. Ако това не е така, моля не посещавайте и не ползвайте уеб сайта.

 

5. Покупка:

5.1. Потребителят има възможност да извърши покупка на предлаганите от уеб сайта стоки, след като се е регистрирал и влезе в своя профил. Поръчването на определена стока става чрез натискане на бутона „ДОБАВИ В КОЛИЧКАТА” в офертата на желаната стока. След завършване и изпращане на поръчката, от уеб сайта автоматично се генерира потвърждение за получена поръчка с цена и условията на доставка. Тези  действия (изпращане на поръчка от Потребителя и автоматично генерираното потвърждаването за получаването й от уеб сайта) обвързват със силата на договор Потребителя и Продавача изрично.

5.2. В случай, че заявеният продукт не е наличен, макар и да фигурира като наличен на уеб сайта, администратор на уеб сайта уведомява Потребителя в разумен и кратък срок, в първия работен ден, следващ направената поръчка, че поръчката не може да бъде изпълнена. В този случай не възниква отговорност на Продавача за каквито и да е щети или пропуснати ползи от отсъствието на продукта и невъзможността той да бъде доставен на Потребителя.

5.3. При посочен непълен, неверен или грешен адрес или телефонен номер от страна на потребителя при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и не възниква задължение за нейното изпълнение от страна на уеб сайта.

 

6. Фактура

6.1. Потребителят може да поиска издаване на фактура за стоката. След попълване и приключване на  поръчката в сайта, Потребителят вижда на екрана съобщение: "Ако желаете фактура за покупката, моля попълнете този формуляр." Потребителят следва линка и попълва данните на физическото или юридическо лице, на което следва да се издаде фактура.

6.2. Ако фактурата се издава на юридическо лице, Потребителят задължително попълва ЕТ / ЕООД / ООД / АД или друго - посочва се точно какво.

6.3. Ако в този момент Потребителят е пропуснал да попълни данните за фактурата, той може да направи това ТУК или да ги изпрат по имейл на Продавача.

6.4. Заявяване на желание за издаване на фактура става не по-късно от момента, в който заявената стока напусне адреса на Продавача.  


7. Цени и начини на плащане


Всички цени в уеб сайта са посочени в български левове, с включен ДДС, за един брой. Цената за доставка е посочена отделно, с включен ДДС, в рубриката „Доставка”.

 

В онлайн магазина се предлагат следните начини на плащане:


7.1. Заплащане по банков път
. При избор на този начин на плащане, след заявка Потребителят превежда посочената в потвърдената заявка сума, включваща цена на поръчаната стока / поръчаните стоки и цена за доставката. Всички банкови разходи са за сметка на Потребителя. По банковата сметка на онлайн магазина трябва да постъпи цялата дължима сума без удръжки.

В платежното нареждане като основание за плащане се записва номера на поръчката.

 

Банкова сметка в лева за заплащане по банков път на стоки, закупени в онлайн магазина на уеб сайта www.pro-bazar.com:

Получател: Проксима БГ ЕООД
Уникредит Булбанк АД, София

Банков код / BIC: UNCRBGSF

IBAN BG80 UNCR 7630 1066 2969 08

 

7.2. Заплащане с наложен платеж. При избор заплащане на цената при доставка (така наречения наложен платеж), Потребителят заплаща дължимата сума на съответния куриер, или на гишето в пощенския клон, когато доставката е по пощата. Потребителят не заплаща на куриера нищо допълнително, а само посочената в приетата поръчка сума .


Услугата наложен платеж при доставка чрез Български пощи не се приема от сайта ПРО-Базар, като много скъпа. Затова, ако Потребителят желае доставка на книги по пощата, той предплаща дължимата
сума по заявката по банковата сметка по-горе, като посочва и номера на поръчката.

 

7.3. Заплащане с дебитна/кредитна карта – този начин за плащане в момента не е активен.
При избор заплащане на цената през Epay.bg, потребителят заплаща дължимата сума чрез притежавана от него дебитна или кредитна карта, издадена от българска или международна банка, през системата на Epay.bg. След оформяне на поръчка потребителят се прехвърля към страницата на Epay.bg чрез натискане на бутона „Плати чрез Epay.bg”, където след въвеждане на своите Epay.bg потребителско име и парола, и следване на всички стъпки, потвърждава плащането. Поръчка бива изпълнена след постъпване на съответното плащане в посочената от уебсайта банкова сметка. При получаване на стоката потребителят не заплаща нищо допълнително на куриера, освен ако в потвърдената поръчка не е указано друго.

 

8. Застраховане на стоката

-В цените, обявени в уеб сайта, не е включена застраховка на стоката.

-Потребителят, заявил стоката, има право да я застрахова за собствена сметка.

-Само по изключение, след допълнително договаряне и срещу допълнително заплащане от страна на Потребителя, он лайн магазинът договаря застраховане на стоката за сметка на Потребителя. Ако такова договаряне не е направено и застраховане не е заявено от Потребителя и писмено потвърдено от он лайн магазина за конкретната пратка, он лайн магазинът няма ангажимент за застраховане на пратката.9. Доставка:

Стоките могат да бъдат получени с куриер или в офиса на фирмата.

9.1. Куриерски услуги:

-След потвърждаване на заявката (и след пристигане на сумата в банковата сметка на уеб сайта, ако е избрано „заплащане чрез Epay.bg” или “заплащане чрез дебитна/кредитна карта”), стоката се доставя на посочения от потребителя адрес за доставка. Стоката се доставя опакована съобразно вида й и транспорта за доставка. Продавачът полага усилия за максимално бързото изпращане на стоката. Продавачът чрез куриера или чрез Български пощи има право да предаде стоката на указания за доставка адрес (или пощенски клон, ако доставката е по пощата) на Потребителя или на трето лице, което приема и потвърждава получаването й от името на Потребителя и подписва придружаващите я документи.

-Ако Потребителят не осигури условия за получаване на стоката или не бъде намерен на посочения от него адрес, Продавачът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. В случай на предплатени суми по банков път или Epay.bg, цената за стоката се връща на потребителя, като от нея се удържат транспортните, складови и други разходи за неосъществената доставка.
Начинът за връщане на предплатени суми е следният:

-Потребителят бива уведомен от Продавача за неосъществената поради негова отговорност доставка и за размера на сумата, която ще му бъде върната след удържане на транспортните, складови и други разходи за доставката в 2-те посоки. .

-В случай на предплащане на суми по банков път, те се връщат с пощенски запис на  Потребителя, 

-Суми, които са предплатени с банкова карта, ще бъдат връщани с кредитна операция по сметката на същата.

9.1.1. Видове куриерски услуги:

(1) Стандартна доставка за територията на Република България:
-Пратката се доставя до адреса, посочен от Потребителя.
-Превозната цена за доставкат се изчислява се на база на таблици, в зависимост от теглото на стоката.

-Срок на доставка: до три работни дни след потвърждаване на поръчката. Ако поръчката е направена след 15:30 часа или в неработен ден, срокът започва да тече в първия работен ден след потвърждаване на поръчката. 

(2) Бърза доставка за територията на Република България: 

-Пратката се доставя до адреса, посочен от Потребителя.
-Превозната цена за доставкат се изчислява се на база на таблици, в зависимост от теглото на стоката.

-Срок на доставка: до два работни дни след потвърждаване на поръчката. Ако поръчката е направена след 15:30 часа или в неработен ден, срокът започва да тече в първия работен ден след потвърждаване на поръчката. Ако поръчката се предплаща по банков път, с телеграфен запис или дебитна/кредитна карта (в момента все още не може да се плаща с банкова карта), срокът тече от първия работен ден след получаване на плащането. 

(3) Международна доставка- очаквайте скоро.

 

9.2. Получаване на продукти в офиса на фирмата:

ПРО-Базар е онлайн магазин и затова стоките НЕ СА НАЛИЧНИ в офиса на фирмата. Все пак, възможно е получаване на стоки (без шкафчета) в офиса на фирмата. В този случай не се начисляват разходи за доставка. Тъй като стоките трябва да бъдат получени в офиса от склад, заповядайте да си получите стоката в нашия офис САМО след като сме Ви потвърдили, че Вашата стока е пристигнала от склада в офиса. 


10. Преглед на стока. Рекламация на стока в www.PRO-bazar.com

10.1. В момента на получаване на заявената от него стока, Потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и да информира лицето /куриера, извърщващ доставка, за наличие на която и да е от следните нередности:

А. Ако стоката не съответства на заявената за покупка от потребителя.

Б. Ако липсват части, елементи или аксесоари от стоката или комплекта,.

В. Ако липсва който и да е от изискваните документи съгласно българското законодателство.

Г. Ако констатира явни недостатъци на стоката.
Д. Ако тя или нейната опаковка е била повредена при транспортирането.

10.1.1. Във всеки от тези случай потребителят трябва да се обърне към куриера, който е длъжен да състави констативен протокол за липсващо / повредено съдържание на пратката.


10.1.2. Прегледът за съответствие на стоката на предварително заявената, за наличието на всички включени в комплекта части, елементи и аксесоари, за явни недостатъци, както и за евентуални повреди при транспортирането се извършва от Потребителя в момента на получаването, в присъствие на куриера.

 

10.1.3. Всички забележки се съобщават незабавно на куриера, извъшващ доставката за отразяване в констативен протокол. Ако това не е направено, всякакви претенции впоследствие за нередностите по точка 2 , подточки А, Б, В и Г няма да бъдат приемани и ще се смята, че стоката е приета и одобрена.

10.2. Рекламации на стоки, закупени от онлайн магазина
, се извършват съгласно правилата на Закона за защита на потребителите и в съответствие на сроковете и условията на търговските гаранции на закупените стоки.10.2.1. Рекламациите за щети и повреди, причинени от фирмата-куриер или пощенски оператор, се извършват съгласно Общите правила на фирмата-куриер или пощенски оператор, публикувани на нейния сайт, в предвидените случаи, срокове и други условия. При поискване Уеб сайтът 
ще предоставя копие от Общите условия на фирмите-куриери или пощенски оператори.


Оплаквания могат да бъдат изпращани на пощенския адрес на фирма „Проксима БГ” ЕООД, София 1000, ул. Позитано 30, или на e-mail адрес:
shop(а)pro-bazar.com.

 11. Отказ от договор за поръчка на стока от онлайн магазина


Съгласно член 55 алинея 1 от Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор за поръчка на стока в срок от 7 дена след получаването на стоката, без обяснение и без посочване на причина, и без да дължи никакво обезщетение или неустойка. Това право се реализира само при спазване на ВСЯКО от следващите условия:

А. В рамките на 7-дневен срок след получаване на стоката, Потребителят трябва да уведоми ПИСМЕНО Продавача
за отказа си от стоката, както следва:

- на e-mail адрес shop(a)pro-bazar.com

 

Б. Отказът трябва да съдържа следната информация:

- Потребителят трябва да потвърди, че ще върне стоката, без да е разпечатвана първоначалната й опаковка, без нарушаване на защитните стикери на опаковката, без да е нарушен търговския вид на стоката и без да е ползвана, на адреса на Продавача, а именно „Проксима БГ“ ЕООД, София 1000, ул. Позитано 30, лично или с куриер, за своя сметка.


-Потребителят трябва да посочи банкова си сметка (име на банка, банков код, IBAN, име на Потребителя-собственик на банковата сметка, което да съвпада с това от регистрацията на уеб сайта), на която да бъде възстановена заплатената за стоката сума, след приспадане на разхода първоначалната доставка (транспортния разход до адреса на Потребителя и складови или други разходи, ако са били направени).

-Когато стоката е била заплатена с банкова карта, заплатената сума ще бъде възстановена единствено с кредитна операция по оригиналната карта, с която е платена поръчката. (Забележка: в момента услугата Заплащане с банкова карта не е активна на уеб сайта
)


В. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на Потребителя. До момента на обратното предаване на стоката на Продавача, рискът от случайното погиване или повреждане на стоката се носи изцяло от Потребителя.След получаване на стоката и при спазване на всички посочени по-горе условия (А, Б и В), Продавачът се задължава в срок от 5 дена след обратното получаване на стоката, да възстанови на Потребителя заплатената от него цена на стоката само и единствено по банков път или съответно с кредитна операция по оригиналната карта, с която е платена поръчката, както е описано подробно по-горе. Разходът за първоначалната доставка на стоката (транспортния разход до адреса на Потребителя и складови или други разходи, ако са били направени) не се възстановява.

 

Правото на Потребителя за отказ от договор НЕ СЕ ПРИЛАГА в следните случаи, регламентирани от Закона за защита на потребителите:

-За доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които доставчикът не е в състояние да контролира;

 

-За доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка, включително за стоките, доставени по индивидуална поръчка на Потребителя;

 

-За доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;

 

-За доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;

 

-За доставка на вестници, списания и други периодични издания.


12. Налична информация на сайта, информация за магнитни бури

-Потребителят ползва предоставената информация от сайта, в това число и касаещата неговото здраве, по свой избор и на собствена отговорност. По всякакви въпроси за Вашето здраве се свързвайте с личния Ви лекар, с осъзнаване на Вашата лична отговорност за изборите, които правите.


-Информацията за магнитни бури е съставена на основата на общодостъпни чуждестранни (американски и руски) спътникови източници на информация. Това не са данни от медиуми или с друг паранормален характер, а се опират единствено на факти и на прогнози от специалисти.

-Нашето старание е за точно отразяване на спътниковите данни за магнитни бури и прогнозите на експерти. Тази информация не винаги се отразява в реално време. На сайта се вижда датата, но не и часа на последното обновяване поради техническите възможности на сайта. Въпреки голямото ни и системно усилие, възможно е при записването да се допуснат технически грешки, които лесно се идентифицират като такива и за които се извиняваме. 

 

 

-Информацията за магнитни бури е адресирана единствено към Потребители, които я възприемат позитивно. Ако Вие имате негативна нагласа, не одобрявате или не харесвате информацията, начина й на поднасяне и / или имате каквито и да е възражения, напуснете сайта и не ползвайте информацията. 13. Авторски права:


Всички текстове, изображения, снимки и статии, публикувани на този сайт, са със запазени авторски права и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права и субсидиарно приложимото българско и чуждестранно законодателство. Използването им, без да е налице изричното писмено съгласие на автора за това, е в разрез с българското законодателство.


14. Промени в уеб сайта и в Общите условия, приложимо законодателство:

Настоящите Общи условия
и информацията в уеб сайта могат да бъдат променяни по всяко време без предизвестие от фирмата. Валидността на измененията е от момента на тяхното публикуване. Грижа на Потребителя е да се информира своевременно за направени промени.

Действащите
Общи условия ще бъдат достъпни чрез сложената на видно място на уеб сайта препратка (линк) към тях.

Промените в Общите условия не засягат отношенията между потребителя и уеб сайта, възникнали във връзка с валидно подадена заявка за покупка на стоки и потвърдена от Продавача преди промените на Общите условия.

 

Настоящите Общите условия за ползване са съобразени с Българското Търговско право, със Закона за защита на потребителите, Закона за защита на личните данни.

 

За въпросите, неуредените от настоящите Общи условия, се прилагат действащото законодателство на Република България.

 

 

Продукт на седмицата

 

Сайтът временно не работи.

 За неопределено време сайтът не осъществява търговска дейност.

Всичко за магнитните бури

                 

 Facebook стрийм - вижте тук